Aktualności

W dniu 31.05.2024 biuro nieczynne

W dniu 31.05.2024 Biuro Obsługi Klienta nieczynne.

Awarie prosimy kierować na automat zgłoszeniowy pod numerem: 32 720 3234

W dniu 2.05.2024 biuro nieczynne

W dniu 2.05.2024 Biuro Obsługi Klienta nieczynne.

Pilne sprawy prosimy kierować pod numerem: +48 603 423232

Wesołych Świąt!

Zmiana w Prawie Telekomunikacyjnym

Zmiany w przepisach telekomunikacyjnych!

Szanowni Klienci,

informujemy o dostosowaniu zapisów umów pomiędzy nami o świadczenie usług telekomunikacyjnych w związku ze zmianami w prawie telekomunikacyjnym od 21 grudnia 2020. Co się zmienia od 21 grudnia 2020??

Jeśli zawarłeś umowę w formie dokumentowej – przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie www lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od tak zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie mogło zostać złożone w formie dokumentowej (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@luksus.net.pl lub przez telefon: w trakcie rozmowy – zamówienie nagrywania rozmowy ) a nie tak jak dotychczas wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku skorzystania przez abonenta z uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy o jego otrzymaniu a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu wskazując m.in. dzień rozwiązania umowy zgodny z okresem wypowiedzenia.

Jeśli będzie zbliżał się termin do którego została zawarta umowa na czas określony oraz termin w którym umowa może ulec przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, poinformujemy Cię o tym wcześniej, tak abyś mógł podjąć świadomą decyzję o dalszej współpracy z Nami. W przypadku przejścia umowy na czas nieoznaczony będziesz miał możliwość wypowiedzenia umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jeśli będziesz chciał zmienić dostawcę usług dostępu do Internetu i przejść do nas, zrobisz to u nas wypełniając wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym utworzonym przez stosowny Urząd. Możesz we wniosku zażądać zachowania ciągłości usług – wtedy na aktywację usługi będziemy mieć 1 dzień roboczy od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem bez długiej przerwy w dostępie do sieci.

Raz w roku będziemy informować Cię o naszych najkorzystniejszych ofertach! ( tylko dla Klientów którzy wyrazili zgody marketingowe).

Jeśli korzystasz z usług telefonicznych w naszej firmie, Twoje prawo do przeniesienia numeru do innej sieci będzie trwało 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy telefonicznej. Możesz zrzec się prawa do przeniesienia numeru do innej sieci.

Jeśli nie akceptują Państwo wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, bowiem zmiany w umowie wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa telekomunikacyjnego w kraju.

PPHU „LUKSus” Grzegorz Włoch z siedzibą w Turzy Śląskiej

Wesołych Świąt!

Ograniczenie bezpośredniej obsługi Klientów

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa informujemy iż, od 16 marca br. do odwołania wstrzymana zostaje obsługa bezpośrednia w biurze firmy LUKSus. Jednocześnie wszelkie sprawy należy załatwiać za po średnictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, innych elektronicznych sposobów komunikacji bądź telefonicznie od 9 do 17. Wszystkie płatności prosimy wpłacać na konto bankowe Jeśli ktoś nie posiada rachunku to zostanie on podany na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

Kontakt telefoniczny: 32 720 32 32 lub 603 42 32 32

E-mail: biuro@luksus.net.pl

Prace serwisowe będą w dalszym ciągu realizowane, a awarie usuwane,

dlatego jakość świadczonych przez nas usług nie zmieni się.

Black Weekend 2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach 23-26 listopada (od piątku do poniedziałku) zaplanowaliśmy akcję „Black Weekend”.

Każdy Abonent, który w tych dniach zamówi jeden z dziesięciu specjalnych pakietów tematycznych (Więcej Luzu, Więcej Bajek, itp.), do końca roku będzie płacił jedynie 1 zł za pakiet.

W promocyjnej cenie 5 zł będzie można również wykupić specjalny pakiet zawierający wszystkie pakiety tematyczne.

Od stycznia opłaty będą naliczane zgodnie z cennikiem.

Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego 2018

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1118).

Kluczowe zmiany wynikające z ustawy Prawo Telekomunikacyjne

Co to jest forma dokumentowa?

Forma dokumentowa to sposób zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy poprzez złożenie oświadczenia o zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umowy na trwałym nośniku w taki sposób, by było możliwe ustalenie osoby składającej oświadczenie.
W szczególności w formę dokumentową można wykorzystać, zawierając, zmieniając lub rozwiązując umowę przez telefon, poprzez naszą stronę internetową z użyciem poczty elektronicznej.

Co to jest trwały nośnik?

Trwały nośnik jest to materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie treści, dostęp do nich i ich odtwarzanie w niezmienionej postaci. Są nim np. papier, poczta elektroniczna, SMS, MMS, CD, DVD, pliki dźwiękowe.

Sposoby zmiany umowy od 12 grudnia 2018 roku

Od 12 grudnia 2018 roku będziemy umożliwiać zmianę umowę w formie pisemnej, a na Państwa życzenie również w formie dokumentowej, która pozwoli Państwu zmienić umowę, np. za pośrednictwem naszej strony internetowej, telefonicznie, czy poprzez wysłanie SMS-a.


Zmiana umowy w formie dokumentowej

Zmiana umowy w ten sposób nie wymaga własnoręcznego podpisu, a nawet posługiwania się papierowymi dokumentami. Może być zrealizowana przez telefon, pocztę elektroniczną lub przez inny trwały nośnik. Wystarczy, że zmiany i ich akceptacja będą dostarczone na wybranym trwałym nośniku, czyli na przykład na Twój adres e-mail. Na razie w tej formie przewidujemy tylko zmiany umowy.


Zmiana umowy przez telefon

Jest to jedna z możliwości zastosowania formy dokumentowej. Zmiana może dotyczyć różnych elementów umowy. Może to być np. aktywacja usługi dodatkowej, zmiana planu taryfowego lub promocji. Aby taka zmiana mogła być zrealizowana będą Państwo zobowiązani dostarczyć nam swoją akceptację na trwałym nośniku, czyli np. poprzez e-mail, SMS, pismo, ale dopiero po tym, jak my dostarczymy Państwu treść uzgodnionych przez telefon zmian. Nie wystarczy tylko uzgodnienie przez telefon i dostarczenie Państwu treści zmian i informacji o ich akceptacji. Tu wymagane jest, abyście Państwo złożyli akceptację dopiero po otrzymaniu od nas uzgodnionych treści. Po Państwa akceptacji, zmiany przekażemy do realizacji a następnie wyślemy potwierdzenie zrealizowania zmiany.


Zmiana umowy na podstawie jednostronnych zleceń, czyli SMS-em lub przez Panel Klienta

Są to te zmiany, które nie wymagają żadnych ustaleń i które realizujemy jedynie na podstawie Państwa dyspozycji. Przede wszystkim są to zlecenia włączenia lub wyłączenia usług dodatkowych, np. zamówienie dodatkowego pakietu internetu, pakietu minut, itp. Rodzaje i sposoby realizacji takich zleceń opisaliśmy w cennikach lub regulaminach. Takie zlecenia mogą Państwo realizować poprzez wysłanie SMS-a lub poprzez Panel Klienta. Prześlemy Państwu potwierdzenie realizacji zlecenia albo informację o odmowie jej realizacji. I tylko tyle. W tej sytuacji nie są konieczne dodatkowe potwierdzenia włączenia czy wyłączenia.


Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Klientów indywidualnych)

Już od dawna Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza Salonem (np. telefonicznie) w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
Po nowelizacji termin 14 dni będzie dotyczył także zmian umowy. Odstąpienie zostanie zrealizowane jeżeli przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy zostanie przesłane oświadczenie. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wyjątki od tej reguły, są one szczegółowo opisane w ustawie o prawach konsumenta. Na przykład wyrażając zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni, w przypadku treści cyfrowych, konsumenci tracą możliwość odstąpienia już w dniu rozpoczęcia realizacji usługi. Utrata uprawnienia dotyczy też przypadku usług, które za zgodą konsumenta zostały całkowicie zrealizowane. Warto też pamiętać, że za czas świadczenia usługi trzeba zapłacić.


Przetwarzanie adresu email w celach obsługowych

Po wprowadzeniu nowych przepisów prawa przetwarzanie przez nas adresu e-mail w celach obsługowych, np. w celu odpowiedzi na reklamacje, informowanie o awariach, nie będzie wymagało Państwa zgody. Oznacza to, że będziemy mogli z niego korzystać w celach obsługowych bez konieczności uzyskania przez Państwa dodatkowej zgody na jego wykorzystanie w tych celach. Jednocześnie adres e-mail nie będzie przez nas wykorzystywany w innych celach, szczególnie marketingowych.


Zmiany dotyczące usług Premium rate

Od 12 grudnia zmianie ulegnie też świadczenie przez nas usług o podwyższonej opłacie, tzw. usługi premium rate.

Jeżeli obecnie mają już Państwo ustawiony limit na usługi premium rate, wówczas wraz z jego osiągnięciem (a nie przekroczeniem) założymy Ci blokadę na możliwość korzystania z tych usług do końca okresu rozliczeniowego. Będzie można zdjąć taką blokadę, kontaktując się z nami w celu zwiększenia limitu.

Jeżeli do tej pory nie mieli Państwo żadnego limitu, to od 12 grudnia automatycznie wprowadzimy limit 35 zł brutto i wraz z jego osiągnięciem zostanie założona blokada. Będziesz mógł zdjąć taką blokadę, kontaktując się z nami w celu zwiększenia limitu.

Ponadto będą mogli Państwo ustawić limit na usługi premium rate na poziomie 0 zł, co oznaczać będzie brak możliwości korzystania z usług o podwyższonej opłacie.


Zmiana prawa telekomunikacyjnego a możliwość wypowiedzenia umowy

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, do dnia 12.12.2018 r. przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będziemy dochodzili od Abonenta zwrotu udzielonych ulg.


Pozostałe zmiany

Usunięcie niedozwolonych postanowień umownych nie będzie już uprawniało przedsiębiorców do tego, by żądać odszkodowania, jeśli klient w związku z taką zmianą umowę wypowie.
Został zlikwidowany sąd polubowny przy Prezesie UKE.
W przypadku zmiany umowy zawsze stosowane są aktualne regulaminy i cenniki.

1.06.2018 Biuro nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.06.2018 biuro będzie nieczynne. Awarie prosimy zgłaszać na automat zgłoszeniowy tel. 32 720 32 34

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzą nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanujemy Twoje prawo do prywatności oraz staramy się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które nam przekazałeś. W związku z tym, chcielibyśmy przekazać Ci szereg informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją RODO https://luksus.net.pl/informacja-rodo

Wesołych Świąt

Firma LUKSus, życzy zdrowych i Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku

02.05.2017 Biuro zamknięte

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2016 biuro będzie nieczynne. Awarie prosimy zgłaszać na automat zgłoszeniowy tel. 32 720 3234

Życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych

Próby oszustwa i wyłudzenia

Od kilku miesięcy notujemy próby wyłudzenia danych osobowych pod pozorem wygrania sprzętu elektronicznego od Operatora LUKSus. Informujemy, że nie prowadzimy takich działań, a cała akcja jest próbą oszustwa.

Uważaj
Apelujemy o wzmożoną czujność i ograniczone zaufanie do informacji wyświetlanych na ekranie monitora.

Takie wyłudzenia nasilają się w okresie przedświątecznym, natomiast mogą pojawić się również w innych miesiącach.

Pakiet Eleven HD dostępny w sprzedaży!

Pakiet zawiera kanały ElevenHD i ElevenSports HD oraz wkrótce ElevenExtra HD.

Jest dostępny w sprzedaży jako pakiet bezterminowy, który można uruchomić w domu z pilota po wpisaniu kodu albo też w wersji terminowej na okres 12 miesięcy.

Promocja Pakiet Eleven HD w prezencie do końca roku 2016, później po 14,99zł/mies. przez kolejne 11 miesięcy.

Umowa na czas nieokreślony: 24,99zł/mies.

Zmiany w ofercie JAMBOX

Od 1.12.2016 dostępne 4 pakiety podstawowe;

do pakietu MINI HD, Wielotematycznego HD i Wielotematycznego Super HD dochodzi pakiet Wielotematyczny MEGA HD.

Największy podstawowy pakiet. Zawiera 209 kanałów w tym 93 w najwyższej jakości HD. Wielotematyczny Mega HD zawiera 3 pakiety dodatkowe: Pakiet ELEVEN HD, Więcej Sportu HD i Więcej Luzu HD.

Dodatkowo jest możliwość rozszerzenia swojego pakietu  o wybrane pakiety tematyczne oraz premium.

https://jambox.pl/pakiety-podstawowe

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

Biuro zamknięte 31.10.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2016 biuro będzie nieczynne. Awarie prosimy zgłaszać na automat zgłoszeniowy tel. 32 720 3234

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)

W dużym skrócie WCAG jest zbiorem dokumentów opublikowany przez WAI zawierających zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Wg zaleceń witryny powinny być ogólnie odstępne, dla jak najszerszego grona odbiorców, czyli nie tylko dla zwykłych, pełnosprawnych internautów, ale i osób, którym poszukiwanie informacji sprawia więcej problemów.

Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.