PPHU LUKSus Grzegorz Włoch

klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzą nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanujemy Twoje prawo do prywatności oraz staramy się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które nam przekazałeś. W związku z tym, chcielibyśmy przekazać Ci szereg informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PPHU LUKSus Grzegorz Włoch z siedzibą w Turzy Śląskiej przy ul. Bogumińskiej 20 (dalej „My” albo „LUKSus”) operator sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej dostęp do usług telekomunikacyjnych.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@luksus.net.pl adres pocztowy: PPHU LUKSus Grzegorz Włoch, ul. Bogumińska 20, 44-351 Turza Śląska.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas podpisywania umowy o dostęp do sieci internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez LUKSus?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi dostępu do sieci telekomunikacyjnej w tym internetowej
• zakładania i zarządzania Twoim kontem klienta, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub numer serwisowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych, rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LUKSus, którym jest:
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych oraz sprawozdawczych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• Imię i nazwisko, Nr dowodu osobistego oraz Numer PESEL, adres instalacji oraz adres korespondencyjny, adres e-mail jeśli posiadasz, nr telefonu kontaktowego (w przypadku osób indywidualnych) lub
• Nazwa firmy oraz jej adres, nr NIP i REGON, dane osoby reprezentującej firmę, adres instalacji oraz adres korespondencyjny, adres e-mail jeśli posiadasz, nr telefonu kontaktowego (w przypadku firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec LUKSus w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LUKSus; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi transmisji danych, głosu i obrazu, przeprowadzania procesu księgowego oraz windykacyjnego, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników PPHU LUKSus Grzegorz Włoch, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym LUKSus zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja jest również formą realizacji przez PPHU LUKSus Grzegorz Włoch z siedzibą w Turzy Śląskiej, ul.Bogumińska 20 jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 RODO.