Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego 2018

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1118).

Kluczowe zmiany wynikające z ustawy Prawo Telekomunikacyjne

Co to jest forma dokumentowa?

Forma dokumentowa to sposób zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy poprzez złożenie oświadczenia o zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umowy na trwałym nośniku w taki sposób, by było możliwe ustalenie osoby składającej oświadczenie.
W szczególności w formę dokumentową można wykorzystać, zawierając, zmieniając lub rozwiązując umowę przez telefon, poprzez naszą stronę internetową z użyciem poczty elektronicznej.

Co to jest trwały nośnik?

Trwały nośnik jest to materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie treści, dostęp do nich i ich odtwarzanie w niezmienionej postaci. Są nim np. papier, poczta elektroniczna, SMS, MMS, CD, DVD, pliki dźwiękowe.

Sposoby zmiany umowy od 12 grudnia 2018 roku

Od 12 grudnia 2018 roku będziemy umożliwiać zmianę umowę w formie pisemnej, a na Państwa życzenie również w formie dokumentowej, która pozwoli Państwu zmienić umowę, np. za pośrednictwem naszej strony internetowej, telefonicznie, czy poprzez wysłanie SMS-a.


Zmiana umowy w formie dokumentowej

Zmiana umowy w ten sposób nie wymaga własnoręcznego podpisu, a nawet posługiwania się papierowymi dokumentami. Może być zrealizowana przez telefon, pocztę elektroniczną lub przez inny trwały nośnik. Wystarczy, że zmiany i ich akceptacja będą dostarczone na wybranym trwałym nośniku, czyli na przykład na Twój adres e-mail. Na razie w tej formie przewidujemy tylko zmiany umowy.


Zmiana umowy przez telefon

Jest to jedna z możliwości zastosowania formy dokumentowej. Zmiana może dotyczyć różnych elementów umowy. Może to być np. aktywacja usługi dodatkowej, zmiana planu taryfowego lub promocji. Aby taka zmiana mogła być zrealizowana będą Państwo zobowiązani dostarczyć nam swoją akceptację na trwałym nośniku, czyli np. poprzez e-mail, SMS, pismo, ale dopiero po tym, jak my dostarczymy Państwu treść uzgodnionych przez telefon zmian. Nie wystarczy tylko uzgodnienie przez telefon i dostarczenie Państwu treści zmian i informacji o ich akceptacji. Tu wymagane jest, abyście Państwo złożyli akceptację dopiero po otrzymaniu od nas uzgodnionych treści. Po Państwa akceptacji, zmiany przekażemy do realizacji a następnie wyślemy potwierdzenie zrealizowania zmiany.


Zmiana umowy na podstawie jednostronnych zleceń, czyli SMS-em lub przez Panel Klienta

Są to te zmiany, które nie wymagają żadnych ustaleń i które realizujemy jedynie na podstawie Państwa dyspozycji. Przede wszystkim są to zlecenia włączenia lub wyłączenia usług dodatkowych, np. zamówienie dodatkowego pakietu internetu, pakietu minut, itp. Rodzaje i sposoby realizacji takich zleceń opisaliśmy w cennikach lub regulaminach. Takie zlecenia mogą Państwo realizować poprzez wysłanie SMS-a lub poprzez Panel Klienta. Prześlemy Państwu potwierdzenie realizacji zlecenia albo informację o odmowie jej realizacji. I tylko tyle. W tej sytuacji nie są konieczne dodatkowe potwierdzenia włączenia czy wyłączenia.


Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Klientów indywidualnych)

Już od dawna Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza Salonem (np. telefonicznie) w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
Po nowelizacji termin 14 dni będzie dotyczył także zmian umowy. Odstąpienie zostanie zrealizowane jeżeli przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy zostanie przesłane oświadczenie. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wyjątki od tej reguły, są one szczegółowo opisane w ustawie o prawach konsumenta. Na przykład wyrażając zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni, w przypadku treści cyfrowych, konsumenci tracą możliwość odstąpienia już w dniu rozpoczęcia realizacji usługi. Utrata uprawnienia dotyczy też przypadku usług, które za zgodą konsumenta zostały całkowicie zrealizowane. Warto też pamiętać, że za czas świadczenia usługi trzeba zapłacić.


Przetwarzanie adresu email w celach obsługowych

Po wprowadzeniu nowych przepisów prawa przetwarzanie przez nas adresu e-mail w celach obsługowych, np. w celu odpowiedzi na reklamacje, informowanie o awariach, nie będzie wymagało Państwa zgody. Oznacza to, że będziemy mogli z niego korzystać w celach obsługowych bez konieczności uzyskania przez Państwa dodatkowej zgody na jego wykorzystanie w tych celach. Jednocześnie adres e-mail nie będzie przez nas wykorzystywany w innych celach, szczególnie marketingowych.


Zmiany dotyczące usług Premium rate

Od 12 grudnia zmianie ulegnie też świadczenie przez nas usług o podwyższonej opłacie, tzw. usługi premium rate.

Jeżeli obecnie mają już Państwo ustawiony limit na usługi premium rate, wówczas wraz z jego osiągnięciem (a nie przekroczeniem) założymy Ci blokadę na możliwość korzystania z tych usług do końca okresu rozliczeniowego. Będzie można zdjąć taką blokadę, kontaktując się z nami w celu zwiększenia limitu.

Jeżeli do tej pory nie mieli Państwo żadnego limitu, to od 12 grudnia automatycznie wprowadzimy limit 35 zł brutto i wraz z jego osiągnięciem zostanie założona blokada. Będziesz mógł zdjąć taką blokadę, kontaktując się z nami w celu zwiększenia limitu.

Ponadto będą mogli Państwo ustawić limit na usługi premium rate na poziomie 0 zł, co oznaczać będzie brak możliwości korzystania z usług o podwyższonej opłacie.


Zmiana prawa telekomunikacyjnego a możliwość wypowiedzenia umowy

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, do dnia 12.12.2018 r. przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będziemy dochodzili od Abonenta zwrotu udzielonych ulg.


Pozostałe zmiany

Usunięcie niedozwolonych postanowień umownych nie będzie już uprawniało przedsiębiorców do tego, by żądać odszkodowania, jeśli klient w związku z taką zmianą umowę wypowie.
Został zlikwidowany sąd polubowny przy Prezesie UKE.
W przypadku zmiany umowy zawsze stosowane są aktualne regulaminy i cenniki.